UFUS AFA ZAŠTITA
Organizacija filmskih autora Srbije
UFUS AFA PROTECTION
Serbian Film Authors Organisation

   

Početna O nama   Pravni osnov   Dokumenti   Partneri   Obrasci   Članovi   Vesti   FAQ   Kontakt   English
     

Medjunarodne konvencije

Direktive Evropskog parlamenta i Saveta EU

Zakon o autorskom i srodnom pravu Republike Srbije

Pojmovnik

STRANA JE U PRIPREMI

  

Autor

Prava autora

 

 

 

Filmsko delo

 

 

 

Koautor filmskog dela

 

 

 

Repertoar

 

 

 

Korisnik

 

 

 

 

Organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

 

ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA

IV OSTVARIVANJE AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA (Članovi 152 – 201d)


Organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava osnivaju autori, odnosno nosioci autorskog i srodnih prava ili njihova udruženja, pri čemu organizacija ima status udruženja u skladu sa Zakonom o udruženjima i ne može da obavlja ni jednu drugu delatnost osim kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava.
 

Za ostvarivanje isključivih imovinskih prava, nosioci autorskog i srodnih prava ugovorom ustupaju svoja prava isključivo organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava da u svoje ime, a za njihov račun, zaključuje ugovore sa korisnicima autorskih dela i predmeta srodnog prava, kao i da u svoje ime, a za njihov račun, vrši naplatu posebne naknade od korisnika.

 

Organizacija ima i pravo da kontroliše korišćenje predmeta zaštite koji su u njenom delokrugu, kao i da pokreće odgovarajuće postupke radi zaštite prava koja su joj poverena na kolektivno ostvarivanje.

 
Organizacija obavlja delatnost na osnovu dozvole državnog organa nadležnog za poslove autorskih i srodnih prava, i to je Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije: ali samo jedna organizacija može dobiti dozvolu za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava za istu vrstu prava na istoj vrsti autorskih dela ili predmeta srodnog prava.

 

Dozvolu za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u Srbiji imaju sledeće organizacije:

 

1.  SOKOJ – Organizacija muzičkih autora Srbije, Beograd, Mišarska 12-14; http://www.sokoj.rs

2.  OFPS - Organizacija proizvođača fonograma Srbije, Beograd, Masarikova 5/19; http://http://www.ofps.org.rs 

3.  PI - Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora, Beograd, Majke Jevrosime 38;
http://pravainterpretatora.org                       

4.  OFA - Organizacija fotografskih autora, Beograd, Vladimira Popovića 36/18;
http://www.ofa.rs

5.  Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava, Beograd, Makedonska 5, 2. sprat, Tržni centar “Staklenac” na Trgu Republike; http://oorp.rs

6.  UFUS AFA ZAŠTITA - Organizacija filmskih autora Srbije, Beograd, Terazije 26; www.ufusafazastita.org.rs

 

Dozvola važi pet godina, nakon čega se postupak izdavanja ponavlja.

 

Za ove organizacije važi pretpostavka da u svom poslovanju deluju za račun svih nosilaca autorskog i srodnih prava, za dela i predmete zaštite koji su u njenom delokrugu.

 

U odnosu na svoje članove, organizacija je dužna da ih redovno izveštava o svojim aktivnostima, kao i da nosiocima prava raspodeli sav prihod ostvaren od naknade od korisnika, osim pokrića za troškove rada, u skladu sa Zakon o autorskom i srodnim pravima i Planom raspodele organizacije .
 

U odnosu na korisnike, organizacija je dušna da sa svakim korisnikom ili udruženjem korisnika zaključi ugovor o neisključivom ustupanju prava korišćenja predmeta zaštite iz njenog delokruga, kao i da korisnike i zainteresovanu javnost redovno izveštava, preko masovnih medija i na svojoj internet stranici, o pitanjima od značaja za njih (koje nosioce prava predstavlja, koja imovinska prava ostvaruje, kategorije korisnika dela i predmeta zaštite, tarifu, broj ugovora sa inostranim organizacijama i drugo).
 

Obaveze korisnika prema organizacijama su da pribave pravo na korišćenje dela i predmeta zaštite pre nego počnu da ih koriste, kao i da obaveštavaju organizaciju o činjenicama bitnim za obračun naknade koja se po tarifi plaća. Po tom osnovu su dužni i da ovlašćenim predstavnicima organizacije omoguće uvid u dokumentaciju i relevantne podatke.

 
Nadzor nad radom organizaciia za kolektivno ostvarivanie autorskog i srodnih prava vrši Zavod za
intelektualnu svojinu.

 

(Objavljeno uz saglasnost gospodina Pere Markovića i odobrenje NALEDa)