UFUS AFA ZAŠTITA
Organizacija filmskih autora Srbije
UFUS AFA PROTECTION
Serbian Film Authors Organisation

   

Početna O nama   Pravni osnov   Dokumenti   Partneri   Obrasci   Članovi   Vesti   FAQ   Kontakt   English
     
Medjunarodne konvencije

Direktive Evropskog parlamenta i Saveta EU

Zakon o autorskom i srodnom pravu Republike Srbije

Pojmovnik

  

  

Organi Evropske Unije doneli su veliki broj direktiva i drugih dokumenata iz oblasti autorskog i srodnih prava, naročito posle 1991. godine.

  • Direktiva Saveta 91/250/EEC od 14. maja 1991. o zakonskoj zaštiti računarskih programa
  • Direktiva Saveta 92/100/EEC od 19. novembra 1992. koja se odnosi na pravo iznajmljivanja i pravo pozajmljivanja te na određena prava srodna autorskom pravu u području intelektualne svojine
  • Direktiva Saveta 93/83/EEC od 27. septembra 1993. o koordinaciji nekih pravila koja se odnose na autorsko pravo i srodna prava primenljivih na satelitsku radiodifuziju i kabelsku
  • Direktiva Saveta 93/98/EEC od 29. oktobra 1993. kojom se harmonizuje rok zaštite autorskog prava i nekih srodnih prava
  • Direktiva 96/9/EC Evropskog Parlamenta i Saveta od 11. marta 1996. o zakonskoj zaštiti baza podataka
  • Direktiva 2001/29/EC Evropskog Parlamenta i Veća od 22. maja 2001. o harmonizaciji određenih aspekata autorskog prava i srodnih prava u informatičkom društvu
  • Direktiva 2001/84/EC Evropskog Parlamenta i Veća od 27. septembra 2001. o pravu sleđenja u korist autora izvornika umetničkog dela

 (Izvor: https://sr.wikipedia.org/wiki/Autorsko_pravo )