UFUS AFA ZAŠTITA
Organizacija filmskih autora Srbije
UFUS AFA PROTECTION
Serbian Film Authors Organisation

   

Početna O nama   Pravni osnov   Dokumenti   Partneri   Obrasci   Članovi   Vesti   FAQ   Kontakt   English
       

Obaveštenja
 
 Stalni poziv autorima
 
Informacije za kablovske operatore

 

 

 

27.3.2020:

Rad u uslovima vanrednog stanja i zabrane kretanja

  

Zbog situacije u vezi s KOVID-19 u SrbijiUFUS AFA ZAŠTITA odlaže sve direktne kontakte i sastanke do okončanja preduzetih mera.

Osim direktnih konakata i sastanaka, sve ostale aktivnosti u sardnji sa operatorima se redovno odvijaju: prikupljanje izveštaja, izdavanje računa i knjižnih odobrenja, IOS, potpisivanje ugovora...

  

U sklopu normalne i blagovremene komunikacija sa kablovskim operatorima molimo operatore da se preorijentišu na elektronsku poštu. Naša situacija je teška zbog ograničenja 65+: molimo vas da nam sve dokumente koje ste nam poslali kroz poštanske usluge (preko JP Pošta Srbije) od početka primena mera opsadnog stanja i zabrane kretanja, pošaljete kao elktronski dokument (tekst, sken...)
- papirnati oblik sačuvajte, doći će i on na red.

  

Želimo vam sve najbolje, budite pametni i čuvajte se.

  

Za sve informacije pozovite Aleksandra Ivanjikova na +38161/8095809.

 

*********************************  

  

9.10.2019:

Na 26.sednici Upravnog odbora UFUS AFA ZAŠTITE održane 4-6.oktobra 2019. godine, Upravni odbor je doneo odluku da produži period za potpisivanje Ugovora o ustupanju prava kablovskog reemitovanja filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji iz repertoara UFUS AFA ZAŠTITE) i doneo odluku o novom setu pogodnosti (detaljnije).

 

*********************************  

  

30.9.2019:

 Danas je poslednji dan za potpisivanje ugovora i sticanje pogodnosti (detaljnije)...

 

*********************************  

 

17.09.2019  
POZIV
KABLOVSKIM OPERATORIMA KOJI NISU POTPISALI UGOVOR O USTUPANJU PRAVA KABLOVSKOG REEMITOVANJA FILMSKIH DELA (KINEMATOGRAFSKIH I TELEVIZIJSKIH) U SRBIJI IZ REPERTOARA UFUS AFA ZAŠTITE (otvoriti)

 

*********************************  

  

(PERIOD U OBRADI)

  

 *********************************  

  

30.12.2017

Poziv kablovskim operatorima

 

Poštovani,

Kao što vam je poznato, rad je započela UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije, organizacija koja obavlja delatnost kolektivnog ostvarivanja autorskih prava filmskih autora u pogledu kablovskog reemtovanja flmskih dela (kinematografskih i televizijskih) na teritoriji Srbije.

S obzirom da u okviru svoje delatnosti koristite filmska dela iz repertoara UFUS AFA ZAŠTITE, vaša zakonska obaveza je da posedujete neisključiva prava za reemitovanje filmskih dela na teritoriji Srbije.

Ovim putem vas  pozivamo da potpisivanjem ugovora obezbedite ova prava i pristupite izvršavanju svojih obaveza prema UFUS AFA ZAŠTITI, odnosno prema domaćim i stranim filmskim autorima.

U prilogu vam dostavljamo detaljnije informacije, kao i Upitnik za pripremu ugovora koji molimo da popunite, overite i vratite poštom na našu adresu do 15. januara 2018. godine:

UFUS AFA ZAŠTITA

Terazije 26

11000 Beograd

 

Želimo Vam srećne praznike i puno poslovnog uspeha u 2018. godini.

 

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3  (Upitnik)

 

*********************************  

 

 

24.12.2017.

  

Poštovana/i,

 

Obraćamo vam se u nameri da vam skrenemo pažnju na obaveze koje kablovski operatori imaju prema autorima filmskih dela (kinematografskim i televizijskim), odnosno prema UFUS AFA ZAŠTITI, kao organizaciji koja ih zastupa, a koje proističu iz Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS br.104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 - odluka US).

  

Želimo da Vas podsetimo:

  

1.    da je UFUS AFA ZAŠTITA poseduje odobrenje za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskih prava filmskih autora u pogledu kablovskog reemtovanja flmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji, dato rešenjem Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije (990 Broj: 021-2016/9834 -05 od 29. decembra 2016. godine).

 

2.    da pregovori sa reprezentativnim udruženjem kablovskih operatora u Srbiji nisu rezultirali sporazumom, te je Upravni odbor UFUS AFA ZAŠTITE usvojio (Predlog) Tarife naknada za kablovsko reemitovanje filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji koje naplaćuje UFUS AFA ZAŠTITA (broj 52 od 12.10.2017. godine), i predao ga Zavodu za intelektualnu svojinu RS.
 
3.    da je Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije rešenjem 990 Broj: 2017/28763 -05 od 21. novembra 2017. godine dao saglasnost za primenu ove Tarife.
 

4.    da je UFUS AFA ZAŠTITA informisala javnost i operatore o visini naknada, načinom njihovih obračunavanja i načinom primene, informacijom u Službenom glasniku br. 112 od 15.decembra  2017. godine (4768) čime je definisan početak važenja i datum primene Tarife.  (čitaj dalje)

 

15.12.2017

Tarifa naknada za kablovsko reemitovanje filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji koje naplaćuje UFUS AFA ZAŠTITA - Organizacija filmskih autora Srbije

  

  

21.06.2017.

Informacija direktora članovima Upravnog odbora UFUS AFA ZAŠTITE:

  

Poštovana/i,

 

Danas je održan 7. sastanak u okvoru pregovora sa kablovskim operatorima. Bili su prisutni predstavanici SBB, Telekoma, PoštaNET, reprezentativnog udruženja PUKOS i udruženja UKOŠ; sa naše strane Zoran Simjanović, predsednik UO, Stefan Gelineo, predsednik Nadzornog odbora, i ja.
Danas je bio i 107. dan perioda pregovora (zakonski rok je 60 dana + 3 dogovorena produžetka po 15 dana + 2 dana).

Od samog početka pregovora bilo je jasno da imamo dva suprotsavljena koncepta osnovice (njihov: prihod od distribucije medijskih sadržaja vs. naš: broj pretplatnika x pretplata), uz njihovo stalno insistiranje da je broj pretplatnika (po operatoru) poslovna tajna na nivou države (?!) i da nikakav dogovor ne može biti postignut po tom osnovu.
Ispitivali smo njihov model kroz simulacije, uporedjivali evropsku praksu i iskustva, predlagali stimulacije...
Naša strana je uložila maksimalni napor da pronadjemo rešenje koje bi svima odgovaralo, odnosno kompromis u kome bi svi bili najmanje oštećeni.
Na kraju, nikakav dogovor nije postignut, odnosno postignut je dogovor da nema dogovora, tako da će Zavod za intelektualnu svojinu ipak morati da se uključi.
Opširnije na UO.

S izrazima poštovanja,
A.Ivanjikov
"

 

*********************************

 

  

21.06.2017.

7. sastanak u pregovorima o Tarifi naknada za kablovsku retransmisiju filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji

  

Uvodna tema je bila krovno opterećenje kablovskih operatora: oni su izneli svoj stav da je prevoliko uz uključivanja procenata naknade za filmske autore (i eventualna buduća opterećenja za glumce i producente), uporedjujući taj procenat sa procentom u zemljama u okruženju i njihovim BDP (uz eventualni budući postupak za revalorizaciju visine pojedinačnog izdvajanja za autorsku naknadu po raznim osnovama; predstavnici UFUS AFA ZAŠTITE su tvrdili da je to opterećenje u redu, ali da je baš uporedjujući BDP u Srbiji i okruženju pretplata u Srbiji previsoka. I dalje su se kao nepomirllivi stavovi pominjale razlike u odredjivanju osnovice (prihod vs. broj pretplatnika x pretplata) i posledično, visina svih naknada. Operatori su i dalje insistirali na poslovnoj tajni za broj pretplatnika kao elementa od koga neće odustati, UFUS AFA ZAŠTITA je insistirala na poverljivosti i čuvanju podataka, predlažući auditornu organizaciju ili pojedinca kao medijatora u vezi podataka.

  

Kao alternativa se pominjao RATEL i njegova TRŽIŠNA ANALIZA... , upotreba GIF6 i GIT6 obrazaca, sa svim ograničenjima koja trenutno postoje u primeni RATELovih dokumentima.

Obe strane su istakle značaj zajedničkih promotivnih akcija i promocija u cilju širenja tržišta i zaštite filmskih autora, ali uz stroga pravila odredjivanja i kontrole vrste, trajanja i visine povlastica za nove pretplatnike.

 

Sastanak, a ujedno i pregovori, završeni su konstatacijom da je, uprkos želji obe strane da se dogovor postigne i sporazum zaključi, u ovom trenutku nemoguće prevazići razlike u odredjivanju osnovice (i posledično svih ostalih elemenata tarife) te da će Upravni odbor UFUS AFA ZAŠTITE formulisati svoj predlog Tarife i prosledititi ga Zavodu za intelektualnu sredinu na saglasnost.

 

   

*********************************

  

30.05.2017.

6. sastanak u pregovorima o Tarifi naknada za kablovsku retransmisiju filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji

  

Kablovski operatori su insistirali na prihvatanju GIF6 obasca (prihod) kao osnovicu za odredjivanje tarife, potencirajući značaj GIF6 obrasca kao službenog dokumenta. Druga strana je ponovila da prihod, prema mišljenju Zavoda, nije osnovica za tarifu, ali da su voljni da razmotre i to rešenje (pogotovo primenu GIT6 obrasca); pomenuvši promotivne akcije kada mesecima nema ni prihoda ni fakturisanog prihoda... i da se operatori bore za medjusobno bolje tržišno pozicioniranje na uštrb, izmedju ostalih, i filmskih autora.

Predstavnici UFUS AFA ZAŠTITE su takodje podsetili na anketu (12 pitanja) upravo radi uporedjivanja osnovice i procenata naknada, kao i da je UFUS AFA ZAŠTITA prilikom predlaganja svog procenta vodila  računa o kompleksnosti filmskog dela u odnosu na muzičko delo i zastupljenosti filmskih dela u programima koji se reemituju, kao i visini krovnog opterećenja za operatora. Zaključak je da su evropski modeli raznoobrazni, a pogotovo modeli u okruženju, kao i da su primenjuju različiti parametri.

Na kraju sastanka je dogovoreno da strane u pregovorima izanaliziraju prezentirane podatke i sadržaje, da su dodirnute esencijalne teme i izneseni opipljivi predlozi i da se o tome raspravlja na sledećem sastanku.

Kroz naknadnu elektronsku komunikaciju, konstatovana je zajednička želja u pogledu stvaranja obostrano prihvatljive platforme za odredjivanje tarife naknada za kablovsko reemitovanje filmskih dela u Srbiji, a kao novi rok za postizanje dogovora odredjen je 19. jun 2017. godine.

  

*********************************

    

18.05.2017.

5. sastanak u pregovorima o Tarifi naknada za kablovsku retransmisiju filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji

  

5. sastanak u pregovora o Tarifi naknada za kablovsko reemitovanje filmskih dela održan je 18.05.2017. godine. Sastanak je protekao u diskusiji o validnosti RATEL-ovih dokumenata za osnovice za odredjivanje tarifa (prihod operatora, prema kablovskim operatorima) i još jednom iskristalisao suprotne pozicije pregovarača (broj pretplatnika x pretplata, prema UFUS AFA ZAŠTITI). Odlazak predstavnika Telekoma posle nesporazuma oko tretmana IPTV pokrenulo je pitanje okvira delatnosti UFUS AFA ZAŠTITE (u odnosu na sistem dotura signala), ali se i diskusija o definisanju osnovice i visini nastavila. I ako nije došlo do približavanja stavova, naknadno je kroz elektronsku komunikaciju, konstatovana zajednička želja u pogledu pokušaja stvaranja obostrano prihvatljive platforme za odredjivanje tarife naknada za kablovsko reemitovanje filmskih dela u Srbiji, te su obe strane, kao novi rok za postizanje dogovora odredile 5. jun 2017. godine.
 

Odmah po završetku sastanka UFUS AFA ZAŠTITA je svim pregovaračima elektronskom poštom dostavila potpuni sken Rešenja Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije 990 broj 021-2016/9834-05 od 29.12.2016. godine, kojim je UFUS AFA ZAŠTITI izdata dozvola za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava autora i nosilaca autorskog prava na filmskim delima (kinematografskim i televizijskim) u Republici Srbiji.

  

 

*********************************

  

15.05.2017.

4. sastanak u pregovorima o Tarifi naknada za kablovsku retransmisiju filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji

  

4. sastanak nije održan zbog nedolaska kompletne suprotne strane iz nama nepoznatih razloga, bez upozorenja, najave ili naknadnog objašnjenja (učesnici pregovora sa strane UFUS AFA ZAŠTITE su uredno bili u prostorijama UFUS AFA ZAŠTITE u dogovorenom terminu). Lična sprečenost g. A.Bednarika prisustvovanju ovom sastanku (uz  izvinjenje koje smo iskreno prihvatili) nije trebalo da bude razlog za neprisustvovanje ostalih učesnika, pogotovo uz najavu eventualnog dolaska finansijskog direktora SBB.

  

*********************************

  

5.05.2017.

3. sastanak u pregovorima o Tarifi naknada za kablovsku retransmisiju filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji

  

Dan uoči održavanja 3. sastanka (5.05.2017.) PUKOS je UFUS AFA ZAŠTITI poslao svoj predlog (i ostalih pregovarača sa njegove strane) TARIFA NAKNADA... i o oba predloga se široko diskutovalo na 3. sednici održanoj 5.5.2017. godine. Uvažavajući izražene razlike u pristupu, obe strane su se na kraju ipak saglasile da postoji i jasno izražena želja i spremnost da se pregovori nastave i da se pokuša doći do rešenja koje bi bilo prihvatljivo za obe strane.
S obzirom da je 5. maja isticao rok za završetak pregovora, zajednički je predloženo da novi rok (1. produženje) za  postizanje dogovora bude je 22. maj 2017. godine, da se o produženju pregovora  obavesti Zavod za intelektualnu svojinu, a sledeći sastanak je zakazan za 15. maj 2017. godine.

  

*********************************

  

28.04.2017.

2. sastanak u pregovorima o Tarifi naknada za kablovsku retransmisiju filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji

  

Sastanak nije održan zbog zauzetosti predstavnika PUKOS-a, ali je skup iskorišćen za neformalnu komunikaciju i razmenu mišljenja. Novi termin sastanka treba da odrede predstavnici PUKOS-a.

  

 

*********************************

  

22.04.2017.

UFUS AFA ZAŠTITA je svim pregovaračima dostavila elemente svog PREDLOGA TARIFE NAKNADA, kao i print screen dela Zavodovog Rešenja o davanju saglasnosti za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava autora i nosilaca autorskog prava na filmskim delima, a koji se odnosi na ulogu i prisutnost SOKOJA.

  

*********************************

  

10.04.2017.

1. sastanak u pregovorima o Tarifi naknada za kablovsku retransmisiju filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji

  

Sastanku su prisustvovali predstavnicii:

  

POSLOVNO UDRUŽENJE KABLOVSKIH OPERATERA - PUKOS
Milentija Popovića 9, 11000 Beograd
  

SERBIA BROADBAND – SRPSKE KABLOVSKE MREŽE D.O.O.
Zorana Djindjića 8a, Beograd
 

JP „POŠTA SRBIJE“ RJ „Pošta NET“
Katićeva 14-18, 11000 Beograd, PAK 111515
 

PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE „TELEKOM SRBIJA“ A.D.

Takovska 2, 11000 Beograd


UDRUŽENJE KABLOVSKIH OPERATERA ZA ŠIROKOPOJASNE SERVISE – UKOŠ

27.Marta 36, 11000 Beograd

 

Kao deo ekipe UFUS AFA ZAŠTIE sastanku su prisustvovali i direktor i članovi stručnih službi SOKOJA  (na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji). Predstavnik PUKOS-a je izrazio svoje i nezadovoljstvo ostalih pregovarača zbog prisustva predstavnika SOKOJ-a, te je sastanak prkinut uz obavezu UFUS AFA ZAŠTITE da svima dostavi svoj predlog Tarife, kao i  dokumenta o validnosti SOKOJevog prisustva.

  

*********************************

  

22.03.2017.

Prijave kablovskih kablovskih operatora za učešće u pregovorima o Tarifi naknada za kablovsku retransmisiju filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji

  

U predvidjenom roku prijave su dostavili:

  

POSLOVNO UDRUŽENJE KABLOVSKIH OPERATERA - PUKOS
Milentija Popovića 9, 11000 Beograd
  

SERBIA BROADBAND – SRPSKE KABLOVSKE MREŽE D.O.O.
Zorana Djindjića 8a, Beograd
 

JP „POŠTA SRBIJE“ RJ „Pošta NET“
Katićeva 14-18, 11000 Beograd, PAK 111515
 

PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE „TELEKOM SRBIJA“ A.D.

Takovska 2, 11000 Beograd


UDRUŽENJE KABLOVSKIH OPERATERA ZA ŠIROKOPOJASNE SERVISE – UKOŠ

27.Marta 36, 11000 Beograd

 

*********************************

  

6.03.2017. 

Poziv kablovskim operatorima za učešće u pregovorima o Tarifi naknada za kablovsku retransmisiju filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) u Srbiji

  

Objavljen

  • U Službenom glasniku RS broj 017/2017 (6.3.2017),

  • U dnevnom listu Politika dana 2.3.2017. godine, i

  • Na sajtu organizacije (7.3.2017)

  

  

Na osnovu člana 173. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“, broj 104/2009, 99/2011 i 119/2012),

 

 UFUS AFA ZAŠTITA  – Organizacija filmskih autora Srbije,

Beograd, Terazije 26,

 

kojoj je rešenjem Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije 990 broj 021-2016/9834-05 od 29. decembra 2016. godine ("Službeni glasnik RS", broj 10/2017) izdata dozvola za obavljanje delatnosti kolektivno ostvarivanje imovinskih prava autora i nosilaca autorskog prava na filmskim delima (kinematografskim i televizijskim)

 

objavljuje

P O Z I V

 

sledećim korisnicima da dostave prijave za učestvovanje u pregovorima  o Tarifi naknada za kablovsko reemitovanje filmskih dela (kinematografskih i televizijskih) iz repertoara UFUS AFA ZAŠTITE:

 

  1. Reprezentativnom udruženju korisnika iz oblasti kablovskog reeemitovanja medijskih sadržaja.
    Kao reprezentativno udruženje kablovskih operatera smatra se ono udruženje korisnika koje na teritoriji Republike Srbije predstavlja većinu korisnika iz oblasti kablovskog reemitovanja medijskih sadržaja, odnosno ono kome je reprezentativnost priznata na osnovu drugih propisa. Ako nema takvog udruženja, reprezentativnost će se utvrđivati na osnovu broja korisnika koje udruženje predstavlja, aktivnosti udruženja, stepena organizovanosti udruženja i slično.
    Prijava mora da sadrži: naziv reprezentativnog udruženja korisnika, ime lica za kontakt, adresu, PIB, matični broj, dokaz da predstavlja većinu korisnika iz reda kablovskog reemitovanja medijskog sadržaja, odnosno dokaz da mu je reprezentativnost priznata na osnovu drugih  propisa.  Razmatraće se samo potpune prijave.

  2. Ostalim individualnim korisnicima u oblasti kablovskog reemitovanja medijskih sadržaja. Prijava mora da sadrži: naziv kablovskog operatera, ime lica za kontakt, adresu, PIB i matični broj. Razmatraće se samo potpune prijave.

 

Rok za podnošenja prijava je 15 dana od dana objave ovog poziva u „Službenom glasniku RS“.
Prijave na pregovore o tarifi podneti u pisanoj ili elektronskoj formi na adresu organizacije UFUS AFA ZAŠTITA – Terazije 26, Beograd ili
office@ufusafazastita.org.rs.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefonu 011/2686-351.     

 

                                                                                                  Predsednik Upravnog odbora

UFUS AFA ZAŠTITE

                                                                                                    Zoran Simjanović, s.r.