UFUS AFA ZAŠTITA
Organizacija filmskih autora Srbije
UFUS AFA PROTECTION
Serbian Film Authors Organisation

   

Početna O nama   Pravni osnov   Dokumenti   Partneri   Obrasci   Članovi   Vesti   FAQ   Kontakt   English
     
Rezime

Resenje o izdavanju dozvole za obavljanje  delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnog prava

Funkcionisanje

Organi

Stručna služba

REŠENJE ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU RS

objavljeno u Službenom glasniku RS broj 010/2017. dana 14.02.2017. godine

 

 

 

595

Zavod za intelektualnu svojinu, na osnovu člana 31. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, br. 44/14, 14/15, 54/15 i 96/15 – dr. zakon), člana 160. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS”, br. 104/09, 99/11, 119/12 i 29/16 – US) i člana 192. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10), postupajući po zahtevu broj 070-2016/8289 od 17. novembra 2016. godine, za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnog prava, čiji je podnosilac, UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije, Terazije 26, Beograd, donosi

 

REŠENJE

 

1. Usvaja se zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja imovinskih prava autora i nosilaca autorskog prava na filmskim delima (kinematografskim i televizijskim), koji je podnela UFUS AFA ZAŠTITA – Organizacija filmskih autora Srbije, sa sedištem u Beogradu, Terazije 26.

 

2. Dozvola iz stava 1. ovog rešenja izdaje se za kolektivno ostvarivanje sledećih imovinskih prava autora filmskih dela i nosilaca autorskog prava na filmskim delima:

a) isključivog prava da drugome zabrani ili dozvoli reemitovanje filmskih dela;

b) prava na naknadu od reemitovanja filmskih dela;

v) prava na posebnu naknadu od uvoza odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za umnožavanje filmskih dela za lične, nekomercijalne potrebe fizičkih lica.

 

3. Dozvola iz st. 1. i 2. ovog rešenja izdaje se za period od pet godina od dana izdavanja ovog rešenja.

 

4. Upisuje se UFUS AFA zaštita – Organizacija filmskih autora Srbije, Terazije 26, Beograd, u evidenciju organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava koju vodi Zavod za intelektualnu svojinu.

 

5. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

990 broj 021-2016/9834-05

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V.d. direktora,

Vladimir Marić, s.r.