UFUS AFA ZAŠTITA
Organizacija filmskih autora Srbije
UFUS AFA PROTECTION
Serbian Film Authors Organisation

   

Početna O nama   Pravni osnov   Dokumenti   Partneri   Obrasci   Članovi   Vesti   FAQ   Kontakt   English
     
Rezime

Resenje o izdavanju dozvole za obavljanje  delatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnog prava

Funkcionisanje

Organi

Stručna služba

ORGANI I NADLEŽNOSTI

 

 

 

SKUPŠTINA

 

Skupština je najviši organ UFUS AFA ZAŠTITE.

  

Skupštinu čine svi članovi UFUS AFA ZAŠTITE.

  

U nadležnosti Skupštine je da:

 1. Usvaja Statut UFUS AFA ZAŠTITE i odlučuje o njegovim izmenama i dopunama,

 2. Donosi Plan raspodele i odlučuje o njegovim izmenenama  i dopunama,

 3. Usvaja pravilnik o raspodeli sredstava namenjenih socijalnim davanjima;

 4. Razmatra i usvaja izveštaje Upravnog odbora,

 5. Razmatra i usvaja izveštaje Nadzornog odbora,

 6. Razmatra i usvaja izveštaje Saveta autora,

 7. Utvrđuje osnove poslovne politike i donosi Finansijski plan UFUS AFA ZAŠTITE,

 8. Razmatra i usvaja godišnje finansijske izveštaje o poslovanju UFUS AFA ZAŠTITE,

 9. Odlučuje o učlanjivanju u srodne međunarodne organizacije,

 10. Odlučuje o otkazu članstva članu UFUS AFA ZAŠTITE,

 11. Bira i razrešava članove Upravnog odbora,

 12. Bira i razrešava članove Nadzornog odbora,

 13. Imenuje članove Saveta autora,

 14. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima UFUS AFA ZAŠTITE.

 Sednica Skupštine se održava najmanje jedanput godišnje.

 

 Odluku o sazivanju sednice Skupštine donosi Upravni odbor,

 1. po sopstvenoj inicijativi,

 2. na predlog Nadzornog odbora, Saveta autora ili najmanje 20% članova Skupštine, u roku od 30 dana od dana podnetog predloga za sazivanje sednice Skupštine, koji mora biti u pisanoj formi i obrazložen.

Na sednicu Skupštine se pozivaju svi članovi Skupštine u trenutku njenog sazivanja, a u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine.

 

Skupština može punovažno da radi i odlučuje ako je na sednici prisutno najmanje 30% od ukupnog broja članova Skupštine.

 

Skupština o svim pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje prostom većinom prisutnih članova Skupštine, osim kada je u pitanju  odluka o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada UFUS AFA ZAŠTITE kada je neophodna većina glasova članova Skupštine.

 

Svoj rad Skupština detaljnije definiše Poslovnikom o radu Skupštine.

  

UPRAVNI ODBOR

 

Upravni odbor upravlja radom UFUS AFA ZAŠTITE u skladu sa odlukama Skupštine.

 

Upravni odbor ima 11 članova, koje bira Skupština.

 

Za člana Upravnog odbora može biti izabrano i lice koje nije član Organizacije, ali koje svojim doprinosom nacionalnoj kulturi, ili svojim ugledom i zaslugama u oblastima koje su od značaja ili bi mogle biti od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Organizacije može da doprinese ostvarivanju ciljeva Organizacije.

 

Upravni odbor od svojih članova bira predsednika i jednog ili više podpredsednika.

 

Mandat člana Upravnog odbora traje 4 godine od trenutka izbora, s tim da se članstvo ograničava na najviše dva uzastopna mandata.

 

Odlukom Skupštine, Upravni odbor ili pojedini njegovi članovi mogu biti razrešeni i pre isteka mandata.

 

U nadležnosti Upravnog odbora je da:

 1. Donosi sva opšta i pojedinačna akta UFUS AFA ZAŠTITE, osim onih koji su zakonom i ovim Statutom u nadležnosti drugih organa UFUS AFA ZAŠTITE,

 2. Utvrđuje tekuću politiku pribavljanja i raspodele sredstava,

 3. Utvrđuje predlog tarife

 4. Utvrđuje opšte obračune autorskih naknada po svim osnovama,

 5. Odlučuje o zaključivanju ugovora sa inostranim autorskim organizacijama,

 6. Imenuje i razrešava direktora UFUS AFA ZAŠTITE,

 7. Priprema sednice Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE,

 8. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima UFUS AFA ZAŠTITE.

Upravni odbor može punovažno da radi i odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova.

 

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Svoj rad Upravni odbor detaljnije definiše Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

  

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini.

 

Predsednik Upravnog odbora podnosi Izveštaj o radu Upravnog odbora na redovnoj sednici Skupštine.

 

DIREKTOR

 

Direktor UFUS AFA ZAŠTITE rukovodi radom Stručne službe UFUS AFA ZAŠTITE.

 

Direktor organizuje proces rada i vodi poslovanje UFUS AFA ZAŠTITE u okviru obavljanja delatnosti UFUS AFA ZAŠTITE, a u skladu sa odlukama Skupštine i Upravnog odbora.

 

Direktor donosi i primenjuje akt o sistematizaciji radnih mesta i primenjuje ostale akte i odluke organa UFUS AFA ZAŠTITE.

 

Direktora imenuje i razrešava Upravni odbor i za svoj rad direktor je odgovoran Upravnom odboru.

 

Mandat direktora traje 4 godine, uz mogućnost ponovnih izbora, s tim što odlukom Upravnog odbora direktor može biti razrešen i pre isteka mandata.

 

Upravni odbor može direktora razrešiti dužnosti u bilo koje vreme, u slučaju delovanja suprotnog zakonu i aktima UFUS AFA ZAŠTITE, grube povrede prava i obaveza.

  

NADZORNI ODBOR

 

Nadzorni odbor je kontrolni organ UFUS AFA ZAŠTITE, koji prati i kontroliše rad UFUS AFA ZAŠTITE.

 

Nadzorni odbor ima 3 člana, autora, koje bira Skupština iz svog sastava, a koji iz svog sastava biraju predsednika Nadzornog odbora.

 

Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 godine od trenutka izbora, s tim da se članstvo ograničava na najviše dva uzastopna mandata.

 

Odlukom Skupštine, Nadzorni odbor ili pojedini njegovi članovi mogu biti razrešeni i pre isteka mandata.

 

U nadležnosti Nadzornog odbora je:

 1. kontrola primene Statuta, Tarife naknada i drugih akata i odluka organa UFUS AFA ZAŠTITE,

 2. kontrola poslovanja UFUS AFA ZAŠTITE,

 3. davanje mišljenja po zahtevu drugih organa UFUS AFA ZAŠTITE, a u skladu sa Statutom UFUS AFA ZAŠTITE,

 4. tumačenje Statuta.

Nadzorni odbor može punovažno da radi i odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova.

 

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

 

Svoj rad Nadzorni odbor detaljnije definiše Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

 

Za svoj rad Nadzorni odbor je odgovoran Skupštini.

 

Predsednik Nadzornog odbora podnosi Izveštaj o radu Nadzornog odbora na redovnoj sednici Skupštine.

 

U cilju uspešnijeg obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, Nadzorni odbor može da angažuje stručno lice ovlašćeno za reviziju finansijskog poslovanja, kao i druga stručna lica u funkciji vršenja kontrole.

  

SAVET AUTORA

 

Savet autora je stalno stručno radno telo Skupštine UFUS AFA ZAŠTITE, koje ima kontrolnu i regulatornu funkciju u vezi sa primenom Plana raspodele.

 

Savet autora ima 5 članova, koje imenuje Skupština, a koji iz svog sastava biraju predsednika Saveta autora.

 

Savet autora predlaže Plan raspodele i njegove izmene i dopune, kontroliše primenu Plana raspodele i odlučuje po žalbama autora u vezi sa primenom Plana raspodele.

 

Savet autora stručne poslove iz svoje nadležnosti može da radi u manjim stručnim komisijama koje formira iz svog sastava.

 

Svoj rad Savet autora detaljnije definiše Poslovnikom o radu Saveta autora.

 

Članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora ne mogu biti imenovani u Savet autora.

 

Upravni odbor i direktor obavezni su da redovno informišu Savet autora o svim bitnim pitanjima iz njegove nadležnosti.

 

Za svoj rad Savet autora je odgovoran Skupštini.

 

Predsednik Saveta autora podnosi Izveštaj o radu Saveta autora na redovnoj sednici Skupštine.